Dni darmowej dostawy dla zamówień powyżej 1000zł. Promocja obowiązuje w dniach 28.02.2021 oraz 01.03.2021.

Kategorie

Informacja

Polityka prywatności

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest PPHU Flori Paweł Bilski z siedzibą w Rychtalu przy ul. Rynek 3 zwany dalej olamebluje.pl.

Z kim możesz się skontaktować, aby otrzymać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez olamebluje.pl? 

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez olamebluje.pl, możesz skontaktować się z nami, pisząc do nas na adres email: sklep@olamebluje.pl. 

Od kogo uzyskaliśmy Twoje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie podczas zakładania konta w portalu internetowym olamebluje.pl, jak i później, podczas korzystania przez Ciebie z platformy olamebluje.pl oraz z ogólnie dostępnych danych ze stron internetowych. 

Dodatkowo, informacje o Tobie otrzymujemy od naszych kontrahentów, czyli podmiotów, od których możesz kupić towary bezpośrednio oraz od operatorów płatności, czyli podmiotów, które umożliwiają Ci dokonanie płatności online za towaru kupione od naszych kontrahentów. Otrzymujemy od nich takie Twoje dane: informacje o zawarciu umowy z kontrahentem (o przyjęciu Twojej oferty) czy informacje o statusie płatności. 

W przypadku logowania się do Serwisu olamebluje.pl. za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej oferowanej przez podmioty, nad którymi nie mamy żadnej kontroli, np. Facebook, Google albo Allegro, pozyskujemy od nich dane wyłącznie w postaci ID twojego Konta w takim serwisie, Twój adres e-mail, imię i nazwisko, url Twojego avatara, a czasem (w przypadku Allegro) także nazwę firmy, numer NIP, adres (w tym miasto i kod pocztowy).

W jakim celu i na jakiej podstawie olamebluje.pl przetwarza Twoje dane osobowe?  

Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej między nami umowy lub wykonania naszych prawnie uzasadnionych interesów, dla celów: 

• umożliwienia Ci korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym zapewnienia Ci możliwości pełnego korzystania z olamebluje.pl ;                               

• umożliwienia Ci założenia i zarządzania Twoim kontem oraz umożliwienie monitorowania zamówień i ich historii;  

• umożliwienia przeprowadzania i realizacji transakcji w ramach olamebluje.pl; 

• umożliwienia wystawienia opinii, recenzji czy komentarzy; 

• zapewnienia możliwości realizacji płatności za przeprowadzone transakcje; 

• umożliwienia uczestnictwa w programach bonusowych; 

• rozpatrywania oraz obsługi składanych przez Ciebie reklamacji dotyczących usług świadczonych w ramach olamebluje.pl; 

• obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz; 

• kontaktowania się z Toba w szczególności w celu związanym ze świadczeniem usług;  

• rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym żądania zamknięcia konta.  

Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzać Twoje dane osobowe możemy również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach: 

• analizowania i zarządzania Twoją aktywnością na stronach internetowych olamebluje.pl celem dostosowania usług i treści do Twoich indywidualnych preferencji; 

• organizacji programów lojalnościowych i konkursów, w których możesz wziąć udział; 

• dokonywania czynności technicznych oraz rozwiązywania problemów technicznych, związanych z administrowaniem serwerami olamebluje.pl; 

• prowadzenia działań marketingowych własnych usług; 

• opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Ciebie oraz innych użytkowników olamebluje.pl w tym zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie z którego następuje połączenie); 

• windykacji należności;  

• prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych; 

• zapewnienia obsługi usług płatniczych; 

• zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu; 

• dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach konta użytkownika; 

• kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi;

• prowadzenia analiz statystycznych;  

• przechowywania danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

olamebluje.pl jest uprawniona przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody w celu: 

• organizacji konkursów w których możesz wziąć udział (w zależności od rodzaju konkursu); 

• otrzymywania i wyświetlania Twoich komentarzy dotyczących zakupów produktów, które pozostawisz u innych operatorów stron internetowych; 

• zapisywania danych w plikach cookie; 

• gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

Zgodę  na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody. 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą  z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę: 

• adres e-mail, hasło i data urodzenia (w przypadku konta zwykłego) lub 

• adres email, login, hasło, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku konta dla firm). 

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć  z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z serwisu olamebluje.pl. 

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami  podanie Twoich danych jest dobrowolne. 

Jakie masz uprawnienia wobec olamebluje.pl? 

Zapewniamy, że wykonamy wszelkie przysługujące Ci prawa: prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy: 

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez olamebluje.pl; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający olamebluje.pl sprawdzić prawidłowość Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne olamebluje.pl, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Ceneo.pl są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych jeśli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. 

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres:  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy: 

• przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś; 

• Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu olamebluje.pl udostępnia Twoje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim (kontrahentom, operatorom płatności, serwisom internetowym, które współpracują z olamebluje.pl), jeśli jest to niezbędne do świadczenia usług na olamebluje.pl. Jeśli wymaga tego od nas przepis prawa, udostępniamy Twoje dane osobowe uprawnionym podmiotom, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. W razie konieczności możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym w celach walki z oszustwami i nadużyciami.  

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na olamebluje.pl.com.pl robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszej platformy handlowej nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.

Jaki jest okres przechowywania Twoich danych osobowych? 

olamebluje.pl przechowuje Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń w związku z jej wykonywaniem, ale nie dłużej niż przez okres 10 lat od dnia jej zakończenia. 

Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie podatkowych i rachunkowych przepisów prawnych jesteśmy obowiązani przechowywać przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku. 

Dane osobowe, które przetwarzamy w celach marketingowych, jesteśmy uprawnieni przetwarzać wyłącznie w okresie obowiązywania wiążącej nas umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie ważnego sprzeciwu. 

Dane osobowe przetwarzane na potrzeby programów bonusowych przetwarzamy przez czas ich trwania i dokonania odpowiednich rozliczeń podatkowych.

Do jakich państw trzecich lub organizacji międzynarodowych Ceneo.pl przekazuje Twoje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. 

Czy profilujemy Twoje dane osobowe bądź automatycznie podejmujemy względem Ciebie decyzje? 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania),  jednakże  nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać  na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez olamebluje.pl polega na przetwarzaniu Twoich danych (również  w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Cel wykorzystywania plików cookies oraz zasady korzystania z nich

Pliki "cookies" używane na www.olamebluje.pl. pozwalają naszym Użytkownikom przede wszystkim na bezpieczne i jak najlepsze korzystanie z nich. Pliki "cookies" umożliwiają między innymi logowanie do serwisu oraz odpowiednią personalizację wyświetlanych na stronie dokumentów i informacji. Niniejsza Polityka dotycząca plików "cookies" wyjaśnia, czym są pliki "cookies", jakie są reguły ich stosowania w serwisie internetowym Dziennika Wschodniego oraz jakie płyną korzyści z ich zastosowania.

Czym są pliki "Cookies"

"Cookies" są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane na komputerze, smartfonie czy innych urządzeniach, z których Użytkownik łączy się z Internetem. Pliki te są pomocne, gdyż umożliwiają serwisowi rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio się wyświetlić. W serwisie Dziennika Wschodniego korzystamy z plików "cookies" z wielu powodów, np.: aby dostosować nasze strony do preferencji użytkowników, ułatwić nawigację po stronach oraz zapewnić skuteczność procedur bezpieczeństwa. Niektóre z tych funkcji są realizowane również przez inne rozwiązania technologiczne. Dlatego też niniejsza polityka dotycząca plików "cookies" odnosi się zarówno do typowych plików "cookies", jak i innych mechanizmów spełniających ten sam cel.

W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  •          "niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

  •          pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

  •          "wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

  •          "funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

  •          "reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W jaki sposób pliki "cookies" dopasowują serwisy internetowe do potrzeb Użytkownika

"Cookies" ułatwiają proces dostosowania zawartości serwisu internetowego do oczekiwań Użytkowników. Analityczne pliki "cookies" wykorzystywane są w celu oceny statystyk wejść do serwisu internetowego, bo dzięki nim wiadomo, jakie są preferencje i oceny Użytkowników, co pozwala nam ulepszać nasze serwisy internetowe.

Sposób zarządzania plikami "cookies" przez Użytkowników.

Większość używanych przeglądarek, zarówno na komputerach, jak i smartfonach czy innych urządzeniach, domyślnie akceptuje pliki "cookies". W przypadku chęci zmiany domyślnych ustawień można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. W przypadku problemów z ustawieniem zmian należy skorzystać z opcji "Pomoc” w menu używanej przeglądarki.

Informujemy, iż wiele plików "cookies” pozwala na wygodniejsze i efektywniejsze korzystanie z naszych serwisów. Wyłączenie ich może spowodować nieprawidłowe wyświetlanie się serwisu w przeglądarce.


Top